Блог

Нов ценовник за изолација URSA

Од денес започнува да важи нов ценовник за изолацискиот филц од минерална волна од производителот URSA.

Ценовник URSA

Промени во цените во ценовникот нема, Во продажната палета од производителот URSA воведуваме нови артикли кои по состав се идентични со досегашните но имаме нови шифри со нови пакувања и нови ознаки.

Ursa DF42

Ursa DF/42

Во следната табела во левата колона  се досегашните шифри и ознаки на изолацискиот филц, а во десната колона се новите шифри и ознаките кои одговараат на нив.

Стара шифра – Нова шифра

(000143) URSA ELf 5cm – (2082793) URSA DF/42 5cm

(000144) URSA ELf 5cm AL – (2082795) URSA DF/42 5cm AL

(000145) URSA ELf 10cm AL – (2082569) URSA DF/42 10cm AL

Новите шифри имаат различна количина во пакувањето и нови баркодови. Деталите можете да ги видите во Ценовникот.