Изолација

Фасадна Камена Волна

Опис:

Наменета е за топлинска, звучна и противпожарна изолација кај интегрирани системи за надворешна топлинска изолација (фасадни системи). На системот му дава висока паропропусност. Може да се корити за тенослојни и дебелослојни фасадни системи. Поставувањето на ѕид се изведува со лепење со полимерно-цементно лепило кое се поставува точкасто и на аглите на плочите, и истовремено прицврстување со спојки. Се примени кај фасади со поголеми побарувања од аспект на огноотпорност, при санација на фасади, како и за повеќекратна изолација на незагреани столбови на зграда.

Шифра Тип Пакување
Knauf Insulation 130kg/m3 7,2 m2